Algemene verkoopvoorwaarden voor het leveren en plaatsen van raamfolie en raamdecoratie.

 1. De hieronder vermelde clausules en voorwaarden zijn steeds van toepassing, tenzij er door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken. Voorwaarden door de opdrachtgever/koper aangebracht op zijn/haar documenten zijn bijgevolg nooit van toepassing.
 2. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de nu geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Verstrekte tekeningen en plans blijven exclusief onze eigendom. Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven prijzen steeds exclusief BTW.
 3. De door ons aanvaarde bestellingen, zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 4. Leveringstermijnen worden enkel opgegeven ten titel van inlichting en binden Proglass Belgium niet.  Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst.
 5. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, gebeurt op risico van de opdrachtgever/koper. De goederen reizen steeds op risico van de opdrachtgever/koper, zelfs indien franco geleverd.
 6. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking of lock-out e.d.m. wij niet in de mogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 7. Klachten i.v.m. het geleverde en/of geplaatste goed, dienen ons schriftelijk te bereiken, uiterlijk acht dagen na levering of plaatsing. Zij moeten grondig gemotiveerd zijn.  De opdrachtgever/koper erkent bovendien uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te zijn door Proglass Belgium van alle aanwendingsmogelijkheden van de verkochte producten.  Voor foutief gebruik van de geplaatste/verkochte waren kan Proglass Belgium derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.
 8. Protest tegen de factuur dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren binnen de acht dagen na ontvangstdatum van de factuur.
 9. Facturen zijn betaalbaar te Deerlijk (België), Desselgemsesteenweg 35, netto en contant bij ontvangst en zonder korting tenzij schriftelijk anders overeenkomen.
 10. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zijn vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd aan 12% per jaar op het nog openstaande saldo. Bij niet-betaling zijn bovendien alle nog niet vervallen facturen eveneens van rechtswege opeisbaar.
 11. Eveneens wordt – in geval van gehele op gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldatum zonder ernstige reden – het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 50,00 EUR en een max. van 1.860,00 EUR, zelfs bij toekennen van termijnen van respijt en dit als forfaitaire schadevergoeding.
 12. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.  Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde deel.  Eenzelfde recht komt ons toe bij faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever/koper.
 13. De niet verwerkte goederen blijven eigendom van Proglass Belgium tot na de volledige betaling.
 14. Eventuele waarborg dekt uitsluitend het vervangen van defecte of afwijkende onderdelen of het verhelpen van een door ons verkeerd uitgevoerde montage.  De waarborg voor gebreken aan de producten is beperkt tot dezelfde waarborg als deze die de fabrikant van het product aan Proglass Belgium verschaft.  Zij beperkt zich tot het vervangen van de desbetreffende onderdelen die afwijkend zijn gedurende maximum zes maanden vanaf de afleveringsdatum of plaatsing.  Proglass Belgium is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele glasschade na plaatsing van een zonnewering of andere folie.
 15. Proglass Belgium waarborgt de doeltreffendheid van het product ten belope van een tegenhouden met minimum van 95% van het U.V. in de golflengte van 3000 tot 300 Angström en zulks voor een duur van vijf jaar vanaf de datum van het aanbrengen.
 16. In geval van betwisting is enkel de Belgische Rechtbank van de zetel van Proglass Belgium bevoegd om kennis te nemen, tenzij Proglass Belgium verkiest om het geschil voor de Rechtbank van een ander rechtsgebied te brengen. Enkel het Belgisch recht is toepasselijk.  Acceptatie van wissels betekent geen afwijking hiervan.